Gói Cước 4G Mạng Xã Hội (MXH)

 • FB7
  10.000
  Thời hạn: 07 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • T7
  10.000
  Thời hạn: 07 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng TikTok.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • T1
  3.000
  Thời hạn: 01 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng TikTok đến 24h.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • YT7
  10.000
  Thời hạn: 07 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng YouTube đến 24h.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • YT1
  3.000
  Thời hạn: 01 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng YouTube đến 24h.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12FB30
  360.000
  Thời hạn: 360 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6FB30
  180.000
  Thời hạn: 180 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3FB30
  90.000
  Thời hạn: 90 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • FB30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • T30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng TikTok
  (Ngừng kết nối Internet)
 • YT30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng YouTube
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12MXH150
  1,800.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6MXH150
  900.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3MXH150
  450.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH150
  150.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12MXH120
  1,443.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6MXH120
  720.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3MXH120
  360.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH120
  120.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12MXH100
  1,200.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6MXH100
  600.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3MXH100
  300.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH100
  100.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)